Το σκηνικό στα τυχερά παιχνίδια αλλάζει από την 20ή Μαΐου 2022, μετά από την απόφαση Αριθμ. 67663 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β’ 2483/20.5.2022).

Οι βασικές αλλαγές αφορούν τρία σημεία:

1. Μέγιστο ποντάρισμα 20 ευρώ (αντί για 2 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα)
2. Μέγιστο κέρδος ανά κύκλο παιχνιδιού (slots): 140.000 ευρώ από 70.000 ευρώ.
3. Χρόνος ανάμεσα στα πονταρίσματα στα slots 2 δευτερόλεπτα (από 3 που ίσχυε έως τώρα).

Φοβερή προσφορά* μόνο για λίγο!
Chat
Live Dealer
Mobile Support
Paypal
Roulette
Support
Support 24
Vip Program
5/5
01234
Ψήφοι
(89)

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΦΕΚ:

2. Αντικαθιστούμε την περ. β’ της παρ. 12.1 του άρθρου 12 ως εξής:
«β. Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυ χαίων αριθμών (Random Number Generator). Το μέγιστο
ποσό Συμμετοχής στα λοιπά διαδικτυακά παίγνια όταν διεξάγονται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG) είναι είκοσι (20) ευρώ.».

3. Αντικαθιστούμε την παρ. 12.4 του άρθρου 12 ως εξής: «12.4. Το μέγιστο χρηματικό ποσό κέρδους στα Παίγνια της περ. β’ της παρ. 12.1 δεν δύναται να υπερβαίνει τις εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ ανά Κύκλο Παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται, εξαιρουμένης τυχόν απονομής Jackpot, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.».

4. Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παρ. 16.4 του άρθρου 16 ως εξής:
«16.4. Η έναρξη νέου Κύκλου Παιγνίου δεν είναι δυνα τή πριν την παρέλευση δύο (2) δευτερολέπτων από την έναρξη του προηγούμενου Κύκλου.»